Adhereix-te (on-line) a la campanya pel futur de la comarca

Des de la Fundació Horta Sud i la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud s’han començat a replegar signatures per a que els ciutadans i les associacions sol·liciten a la  Generalitat  Valenciana la realització d’un Pla Estratègic Metropolità en el què es compte amb la participació dels 45 municipis de la Comarca, les entitats socials i els ciutadans, complint les seues  obligacions legals previstes en la nova Llei d’Ordenació del territori i del Paisatge (4/2004) i en la llei de participació ciutadana.

Adhereix-te (on-line) a la campanya de recollida de signatures, ficant les teues dades personals al formulari que acompanya esta anotació al nostre blog especificant el nom, DNI, l’associació, el número al Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana i domicili.

————

Exposa:

1. Que la “REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE VALÈNCIA” afecta directament la comarca de l’Horta bàsicament en els punts següents:
a) L’ampliació del port necessita una xarxa viària, infraestructures, serveis, etc, que afecta directament a la resta de municipis de la comarca.
b) Les infraestructures de comunicacions i transport està dissenyada a costa d’altres termes municipals.
c) La realització d’este PGOU compromet futurs Plans d’Acció Territorial com el Pla d’acció territorial de l’Horta o el del Litoral.

2. Que des de fa més de 10 anys diferents entitats han vingut sol·licitant a la Generalitat Valenciana i al Govern d’Espanya l’elaboració d’un Pla Estratègic per a la comarca de l’Horta.

3. Que a hores d’ara la Generalitat Valenciana no ha elaborat un Estratègia d’Ordenació Territorial d’acord amb les seues obligacions legals previstes en la nova Llei d’Ordenació del territori i del Paisatge (4/2004).

Pel que sol·licita:

1. A l’Ajuntament de València que pospose la tramitació de la REVISIÓ DEL PLA GENERAL fins que es realitzen els Plans d’Acció Territorial, amb la necessària participació i consens ciutadà, pels motius següents:
a. Perquè la revisió del PGOU de València tinga una visió metropolitana del territori.
b. Perquè el creixement de la capital no perjudique els municipis de l’àrea metropolitana.
c. Per a donar resposta als nous reptes econòmics i socials del segle XXI configurant una nova àrea d’expansió econòmica dins de l’arc mediterrani, i que només es podrà realitzar des d’una visió metropolitana i comptant amb la participació de tots els municipis.

2. A la Generalitat Valenciana la realització d’un Pla Estratègic Metropolità en què es compte amb la participació dels 45 municipis de la Comarca, les entitats socials i els ciutadans, complint així amb el compromís del Govern Valencià expressat la llei de participació ciutadana de facilitar a la ciutadania l’exercici del seu dret a participar, comprovar el grau d’acceptació i aplicació de les seues polítiques, la transparència de la seua gestió ….

Descarregat els documents per adherir-te a la campanya per el futur de la comarca

Des de la Fundació Horta Sud i la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud s’han començat a replegar signatures per a que els ciutadans i les associacions sol·liciten a la  Generalitat  Valenciana la realització d’un Pla Estratègic Metropolità en el què es compte amb la participació dels 45 municipis de la Comarca, les entitats socials i els ciutadans, complint les seues  obligacions legals previstes en la nova Llei d’Ordenació del territori i del Paisatge (4/2004) i en la llei de participació ciutadana.

Així mateix, en les fulles, també es sol·licita a l’Ajuntament de València que pospose la tramitació de la Revisió del Pla General fins que es realitzen els Plans d’Acció Territorial, amb la necessària participació i consens ciutadà, pels motius següents:

a. Perquè la revisió del PGOU de València tinga una visió metropolitana del territori.
b. Perquè el creixement de la capital no perjudique els municipis de l’àrea metropolitana.
c. Per a donar resposta als nous reptes econòmics i socials del segle XXI configurant una nova àrea d’expansió econòmica dins de l’arc mediterrani, i que només es podrà realitzar des d’una visió metropolitana i comptant amb la participació de tots els municipis.

Si vols descarregar-te les fulles per a les signatures, punja ací per a particulars i ací per a associacions i descarrega-te-les.

Quan les tingues totes signades, només has de fer-les arribar a la Fundació Horta Sud – C/ Caixa d’Estalvis 4 – 46900 Torrent.

Descarrega’t ja l’estudi preliminar

mapa

Només clickant ací, ja pots descarregar-te i consultar tot l’estudi preliminar que ha preparat la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud i que te la següent consideració prèvia:

La ciutat de València forma part del conjunt de ciutats denominades “Ciutat intermèdies”, considerades d’esta manera per reunir unes característiques geogràfiques i dimensionals comuns a totes elles, entre les que cal destacar les de “compacitat” i “diversitat formal i funcional”, on la proximitat als diferents agents ha de considerar-se com una valor afegit, per contraposició a les denominades grans metròpolis.

En el cas que ens ocupa, la dita consideració, no obstant, acaba veient-se superada per una realitat geogràfica de major àmbit i complexitat, constituïda per la corona de municipis que conformen la denominada Àrea Metropolitana de València i de la que no pot evitar formar part, al constituir el conjunt de tals municipis una realitat territorial amb unes relacions funcionals i espacials que no entén de límits administratius.

En tot cas, el mer fet que el present Estudi es redacte per iniciativa de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, integrant un conjunt de vint municipis, implica, per se, que el seu contingut ha de respondre a qüestions d’índole i escala supramunicipal, més concretament, de caràcter metropolità.

Ha de quedar clar, per tant, que no es tracta tant d’exposar la valoració de cada un dels municipis integrants sobre el contingut de la de la “Revisió Simplificada del Pla General de València – Versió preliminar” sotmesa al referit període de consulta pública, com de determinar de quina manera el model territorial contingut en tal Pla incideix en l’estructura territorial metropolitana en la corona de municipis que conformen l’arc sud de l’Àrea Metropolitana de València.